round image on layout top

AKCIJA MLADIH IZRADILA PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DPU MARASKA Postoji plan za koncesioniranje plaže, a ovo je prvi korak u blokiranju takvih namjera!

15. srpnja 2016. by urednik divider image

Gradski vijećnik Marko Pupić Bakrač poslao nam je prijedlog izmjena i dopuna DPU Maraska park koji je Akcija mladih izradila u konzultaciji sa strukom te će taj dokument sutra protokolirati u Gradskoj upravi.

Mnogima je na predstavljanju DPU Maraska park u opširnom izlaganju Buraka Baykana direktora Dogus grupe promakla rečenica da će se Dogus grupa javiti za koncesije čime je priznao postojanje plana koncesioniranja plaže, mora i đige. Nama to nije promaklo, akceptirali smo i ovo je prvi korak koji poduzimamo u blokiranju takvih namjera.

Još jednom ističem da nismo protiv investitora i investicija u našem gradu ali pri tome moraju biti zadovoljena dva osnovna uvjeta. Investicije moraju biti u skladu sa propisima i moraju zadovoljavati javni interes. Kod ove investicije niti jedan od ta dva uvjeta nije zadovoljen, napominje Pupić Bakrač.

Prijedloga izmjena objavljujemo u cijelosti.


PLAN PARCELACIJE
Budući da je u DPU Maraska park more parcelizirano u parcele 7,7a i 7b (List 5.plan parcelacije) čime je izvršena pripremna radnja za koncesioniranja mora i priobalnog pojasa tražimo da se te morske parcele spoje u jednu zonu Športsko rekreacijske namjene – gradsko kupalište sa bazenima koje bi bilo jednako dostupno svim stanovnicima i posjetiteljima grada pa tako i gostima budućeg hotela te da se na taj način spriječi bilokakva moguća buduća uzurpacija javnog i pomorskog dobra putem koncesije.

Ne postoji opravdan razlog za parcelaciju javne prometnice stoga tražimo spajanje zona 6, 6a (prenamijeniti u javno parkiralište) i 6b u jednu zonu – javna prometnica.

Maraska park sam po sebi čini cijelinu te ga je potrebno promatrati odvojeno od ostatka obuhvata plana. Predlažemo izdvajenje parka iz zone obuhvata DPU-a te njegovo uređenje kao javne površine u skladu sa željama i potrebama stanovnika. Prostorni planer nije posvetio nimalo pozornosti uređenju parka kao javne površine (osim u djelu gdje se oduzima dio parka za izgradnju internih prometnica između budućih građevina) pa je i to razlog za izdvajanje parka iz obuhvata te na taj način očuvanje istog i za buduće naraštaje.

Zonu 3a je potrebno isključiti iz obuhvata plana – u predmetnoj zoni nalazi se legalni stambeni objekt i parkiralište te kao takva nemože biti javna a niti zelena površina. U južnoj trećini zone 3a nalazi se postojeća šumica (javna zelena površina) u vlasništvu Grada Zadra te se kao takva nesmije usitnjavati niti pridodavati zoni obuhvata DPU-a. Granice obuhvata DPU-a ne poklapaju sa sa granicama obuhvata određenima u Prostornim planom uređenja Grada Zadra (sjever-Miroslava Krleže). Predlažemo korekcije granica obuhvata prema prilogu 1.

UVJETI GRADNJE
Zbog promjene trase unutarnje prometnice (oznaka „2“ u listu parcelacija) došlo bi do minimalne korekcije (smanjenja) tlocrtne površine zgrada označenih sa 1A, 1B i 1C (list4.uvjeti gradnje)

Kaskadni dio zgrada označenih sa 1A, 1B i 1C – potrebno je skratiti za jednu etažu na svakoj kaskadi kako bi se dobio dodatan prostor unutar predmetne čestice (oznaka 1) a koji bi se mogao iskoristiti za izradu internih prometnica bez zadiranja u postojeći Maraska park.

Na svakoj građevinskoj čestici (prema planu parcelacije – list 5) potrebno je postići minimalno 20% zelenih površina (prema Prostorni plan uređenja Grada Zadra). a poželjno bi bilo 30% radi bolje sinergije postojećeg parka i nove gradnje a uvažavajući vrijednost lokacije za građane, grad Zadar i investitore. Zgrada 1 (stambeno poslovna zgrada)-9721m2 – tražimo minimalno 1945m2 zelenila. Zona 1a (list 5.plan parcelacije) je vlasništvo Grada Zadra te se stoga nemože računati kao zelena površina buduće privatne gradnje. Zgrada 2-(stambena zgrada i javna garaža )-3184m2 – tražimo minimalno 637m2 zelenila. Zona 3a (list 5.plan parcelacije) se lažno prikazuje kao zelena površina planiranog zahvata dok se u naravi na djelu zone nalazi stambena građevina i manji dio javne zelene površine te stogas ista nemože biti pridodana novoj gradnji. U postotak zelenila se nesmije ubrajati zelenilo na parkirališnim površinama (travne staze male širine, pojedinaĉna stabla i zatravnjeni betonski elementi). Od ukupne površine zelenila predlažemo da se dio uredi kao dječje igralište kojih nedostaje u užem krugu obuhvata DPU-a.

Zgrada 3 i 4 – u naravi jedan hotel .Također nema zelenih površina propisanih Prostornim planom uređenja Grada Zadra (min.20%). Novogradnja bi trebala sa zapadne strane postići Prostornim planom uređenja Grada Zadra propisanu udaljenost od min.5,0m za SS zonu te također ispunjavati uvjete članka 90. (tablica Ss)PPUGZD.

Lukobran (điga) sa zapadne strane, bi se trebao urediti kao nastavak javne plaže Jadran koja bi se tako protezala cijelim obuhvatom plana. Na taj način bi se izbjegla težnja investitora za izrgrdnjom privezišta za goste hotela tj.privatizacija djela lukobrana.

Podzemna garaža u listu 4. označena brojem 10 (sadašnji Marex) čini cijeli projekt financijski upitnim. Predlažemo ukidanje podzemne garaže te rješenje prometa u mirovanju na način sličan današnjem tj.parkiranje uz prometnicu. Tako bi smo izbjegli etapnu gradnju javne plaže na način da se prvo izgradi dio ispred hotela a ostatak plaže u neka bolje vremena (čitaj nikada).

PLAN PROMETA
Trasu javne prometnice (u listu 5.parcelacija) označenu sa brojem 2 potrebno je izmjeni na način da ista zadrži početni smjer sa južne strane ta se tako spoji na Miroslava Krleže zapadno od zone 1a. Na taj način bi se sačuvala postojeća parkirališna mjesta uz stambenu zgradu sa istočne strane obuhvata, kojih kronično nedostaje u cijelom gradu a posebno u graničnim djelovima obuhvata plana. Zona 1a prenamjeniti u javni trg sa sadržajem za građane (fontana, klupe….).

Novi put koji je planiran kroz Maraska park kao poveznica buduće gradnje i parka potrebno je izmjestiti unutar granica gradivih čestica a ne kao što je predloženo u javnom prostoru. Predlažemo da se veza između nove gradnje i postojećeg parka izvede između hotela i stambeno poslovne zgrade 1C odakle bi se internim prometnicama mogli slobodno kretati cijelom zonom.

Pristup vatrogasnog vozila kao i operativnu površinu za rad vatrogasaca, te drugih javnih servisa potrebno je rješiti bez zadiranje u postojeći javni prostor Maraska park.

TEKSTUALNI DIO DPU MARASKA PARK
Osnovni razlozi za izradu II.izmjena i dopuna plana:

1. Proširenje hotelske građevinske čestice.
Maksimalna nadzemna bruto površina hotela (postojećeg djela i nove gradnje) nesmije biti veća od 15000m2 (prema Prostornom planu uređenja Grada Zadra čl.100). Visina novogradnje ne prati postojeću i susjednu gradnju.

Predlažemo da se novoizgrađeni hotel ograniči na 5 nadzemnih etaža tj. Po+Pr+4 kako bi se postigla umjerena razlika u katnosti između novogradnje i postojeće gradnje u prvom redu do mora.

2. Usklađenje DPU-a sa Prostornim planom uređenja Grada Zadra izvesti prema članku 100. Istog (hotel) te prema tablici za zonu SS iz članka 90.PPUGZD.

Usklađenje je potrebno provesti posebno i prema člancima:

33., 48., 48.a, 51., 55., 64.b, 64.f, 65., 66., 67., 89.a, 90., 99., 100., 109., 152., 153., 160., 212., 212.a, 215., 222., 224., 253.a, 263., 264., 288., 304., 305., 308., 309., 324., 325. i 329. PPUGZD

3. Granice obuhvata u PPUGZD i DPU nisu usklađene na sjevernoj granici i na jugoistočnoj granici (điga).

4. Tražimo brisanje stavka 4 i 5 članka 6.DPU-a. Prostorni plan Grada Zadra nema predviđenu toleranciju parametara za gradnju te istu ne bi smio imati ni niži plan. Također PPUGZD ne predviđa mogućnost korištenja postojećih javnih površina za povećanje koeficijenata izgrađenosti privatnih čestica nit za ispunjavanje odredbi o zahtjevanoj minimalnoj površini zelenila.

5. Tražimo da se briše stavak 4 članka 7.DPU-a – netočno je navedeno da je predviđena javna zelena površina – radi se o postojećem parku a ne o predviđenom.

Vijećnik u Gradskom vijeću Grada Zadra
Ante Rubeša

Vijećnik u Gradskom vijeću Grada Zadra
Marko Pupić-BakračMARJANA BOTIĆ O...

Priopćenje Marjane Botić i Akcije mladih vezano uz luku Gaženica prenosimo u...

read more

MARKO PUPIĆ-BAKRAČ...

Povodom odluke ministra Olega Butkovića o koncesiji nad lukom Gaženica,...

read more

Svi će oni zaraditi...

Isti ljudi koji su stvarali zakon su izabrali američki Alix Partners za...

read more


bottom round image

footer blue big nice

footertop right
© 2018 ZADARdanas.hr