MARJANA BOTIĆ Predsjednik Gradskog vijeća uskraćuje vijećnicima mogućnost postavljanja pitanja gradonačelniku

Na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Zadra svjedočili smo štetnosti novog Poslovnika Grada Zadra donesenog ovog ljeta, 11.07.2017. na 2. sjednici Gradskog vijeća Grada Zadra, od strane vladajuće većine s namjerom gušenja osnovnih prava vijećnika Grada Zadra, a to je pravo na izlazak za govornicu Gradskog vijeća postavljati pitanja gradonačelniku u svoje ime i u ime građana Grada Zadra koji su vijećnike i izabrali.

Naime, novim Poslovnikom predsjednik Gradskog vijeća, nakon proteka 60 minuta, uskraćuje svim vijećnicima koji nisu stigli postaviti pitanja gradonačelniku mogućnost postavljanja istih.

Da pojasnimo: Vijećnik ima pravo na dva pitanja sa ograničenjem od dvije minute po pitanju. Na red nije došlo pet vijećnika. Odgovori gradonačelnika u prosjeku traju oko minute. Da je svih pet vijećnika postavilo po dva pitanja i dobilo odgovor od gradonačelnika prošlo bi otprilike trideset minuta.

Dakle, predsjednik Gradskog vijeća, radi uštede vremena od maksimalno trideset minuta, uskraćuje osnovna prava vijećnika Grada Zadra, pravo na govor. U poslovniku Grada Zadra pod člankom 13. stoji da predsjednik vijeća “brine o ostvarivanju prava i izvršavanju dužnosti vijećnika”, dok u članku 20. stoji da “vijećnici imaju prava i dužnosti utvrđene statutom Grada Zadra, ovim poslovnikom i aktima vijeća, a osobito:

⁃sudjelovati na sjednicama vijeća i na njima raspravljati i glasovati,

⁃PODNOSITI PRIJEDLOGE I POSTAVLJATI PITANJA

⁃POSTAVLJATI PITANJA O OBAVLJANJU POSLOVA IZ SAMOUPRAVNOG DJELOKRUGA GRADA ZADRA TE OSTALIH POSLOVA IZ DJELOKRUGA RADA GRADONAČELNIKA

⁃itd..”

Napominjemo da su navedeni članak 13. i članak 20. poslovnika Grada Zadra svojevrsna preslika članka 29. i članka 31. statuta Grada Zadra.

Iz toga proizlazi da je predsjednik vijeća Grada Zadra Zvonimir Vrančić, na jučerašnjoj sjednici Grada Zadra, uskratom govora vijećnicima grubo prekršio dva članka poslovnika Gradskog vijeća, kao i dva članka statuta Grada Zadra.

Zbog svega navedenog tražimo ispriku predsjednika Gradskog vijeća svim vijećnicima koji nisu postavili pitanja na spomenutoj sjednici, te još jednom apeliramo da su promjene u poslovniku, donešene na 2. sjednici Gradskog vijeća, neodržive, uskraćuju osnovna prava vijećnika Grada Zadra, te se kose sa dva članka tog istog poslovnika, kao i dva članka statuta Grada Zadra.

Vijećnici Akcije mladih u Gradskom vijeću

Marjana Botić

Antonio Baus